Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 oktober 2019

Saai, politiek in Hillegom is wat saai, maar niet minder belangrijk

In de gemeenteraad van Hillegom heerst overwegend een grote consensus over wat we met Hillegom willen. Er zijn geen grote ambities over wat het dorp moet worden, er is vooral grote overeenstemming over wat Hillegom moet zijn. Als een van de eerste gemeenten in Nederland heeft Hillegom vooruitlopend op nieuwe wetgeving als een omgevingsvisie, een groots project wat in onze kleine gemeente goed in de verf staat en waar door andere gemeentes en rijk met grote belangstelling naar gekeken wordt.

Politiek spannend is het niet.

Ook over het sociale domein heerst er grote consensus, maar dat betekent niet dat we minder scherp zouden moeten zijn.

Vorige week tijdens de raadsvergadering kwam er een motie vreemd aan de orde van de dag op de agenda. Het was de twee lokale partijen duidelijk geworden dat er bij de overgang van ‘Het Pluspunt’ naar ‘Plein 28’ enkele slachtoffers gevallen waren. Diverse clubs konden niet langer gebruik maken van de ruimte zoals zij dat gewend waren. Er was al over gepubliceerd en oud fractiegenoot Adamse had mij er al eens op gewezen dat het daar rommelde, onze fractie heeft daar toen echter geen actie op ondernomen. Met deze motie van BBH en BlH werd het klip en klaar op de raadstafel gelegd en de heer van der Lans liet als inspreker duidelijk merken dat het hem aan het hart ging. Hierop konden wij als fractie niet anders dan concluderen dat wij als raad dit proces en de consequenties onvoldoende overzien hebben. Bij de beleidsveranderingen voor het jongerencentrum Solution hebben we dat uitgebreid behandeld in de raad en met de wethouder Vele kanten werden gewikt en gewogen, bekeken en besproken. Bij ouderencentrum Pluspunt niet, het is ons ontgaan, het is ons niet aangeboden. Dat is niet zozeer het probleem van het Welzijnskompas (zoals Jos Draijer het hoorde), het in eerste instantie onze verantwoordelijkheid de juiste kaders mee te geven immers en dat hebben wij onvoldoende gedaan Wij hebben de motie van harte ondersteund om tot een oplossing te komen, schade herstel. Benieuwd waarmee wethouder van Trigt in dit dossier mee gaat komen.

Al langer speelt de vraag over de gevolgen voor de volksgezondheid van het gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen, gif. Hierover bestaat weinig consensus. Onlangs bracht Zembla in een zoveelste uitzending de correlatie tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en parkinson onder de aandacht. Of in in hoeverre er causaliteit bestaat tussen het gif en de zieken is wellicht nog niet voor 100% aangetoond, in Nederland. In andere landen wordt Parkinson als een beroepsziekte geregistreerd, daar is de correlatie kennelijk wel voldoende om het verband tussen de twee te erkennen.
Wethouder Hoekstra (CDA) hebben wij eerder al bij bouwvergunningen aan de Fredrikslaan gevraagd of het verstandig was om hangende de uitkomst van onderzoek bouwvergunningen af te geven zo dicht op landbouwgronden. Als onderzoek straks causaliteit aantoont tussen het gif en ziektes, kan de boer straks dan nog wel boeren? Vanavond hebben we het college nav de recente publicaties wederom gevraagd of het wel verstandig is om dicht op bollenland te bouwen, het lijkt ons niet gezond. Wethouder van Trigt (CDA) gaf aan dat de raad dit kwartaal nog informatie krijgen over of en wat Hillegom hier voor beleid op gaat voeren. Wij zijn benieuwd hoe we bollenboeren kunnen laten boeren in een steeds dichter bebouwde omgeving. Hillegom heeft een mooie omgevingsvisie, maar vroeger of later komt de vraag of we kiezen voor boeren of burgers, er komt steeds meer spanning op de relatie te staan zo lijkt het.

Politiek in Hillegom mag wat saai zijn, maar daarom nog niet minder belangrijk.
Lokale politiek gaat direct over de inwoners, hun gezondheid, hun toekomst, hun dorp.
Dat moeten we niet vergeten.