Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 maart 2019

Hillegomse Bollenschuren, Hillegomse monumenten

UPDATE


Tijdens de raadsvergadering van 21 maart diende D66, samen met Bloeiend Hillegom en GroenLinks onze motie in om de Hillegomse Bollenschuren tot Hillegoms monument te bestempelen. De motie sluit aan op beleid wat in 2006 al is opgestart, het geeft een betere waarborg voor het behoud van de monumenten en biedt de eigenaren de gelegenheid goedkoper geld te lenen voor herstellen en behoud. In reactie op ons voorstelde beaamde  wethouder De Jong dat Hillegom inderdaad in 2007 voorop liep. De  wethouder vroeg zich echter af wat de toegevoegde waarde was om schuren als monument aan te wijzen ipv als karakteristiek pand, zoals in 2007 gebeurt is. De wethouder stelde dat er nog geen professional naar gekeken zou hebben om te bepalen wat een monument, of wat het monumentale gehalte of karakter is.

Jammer dat de wethouder het Cultuur Historisch Genootschap niet voldoende autoriteit toekent, de werkgroep werkt al meer dan 20 jaar aan het behoud van bollenschuren en heeft een grondige expertise in deze.

Het was goed om te horen dat er in regionaal verband gewerkt wordt aan een regionale visie op cultuur historische waardekaart waar karakteristieke panden ook op aangegeven worden, inclusief bollenschuren en  landschuurtjes. De waardekaart is naar verwachting nog deze raadsperiode klaar en het opstellen van die waardekaart en het op basis daarvan aanwijzen van monumenten gaat  die verder dan onze motie.

De suggestie van de wethouder, zo leert navraag, dat de Regionale Collectie Bollenschuren, met in Hillegom 20 Karakteristieke Bollenschuren niet veel meer is dan “een advies van het Cultuur Historisch Genootschap ” is een onderwaardering van de status van deze lijst. Deze is immers op vraag van Holland Rijnland samengesteld en door de raad als zodanig vastgesteld.

Het komt ons voor dat de regionale waardekaart veel sneller klaar kan zijn, de basis hiervoor ligt immers al tien jaar klaar en de gemeenteraad van Hillegom heeft zelf deze 20 bollenschuren in 2007 als karakteristiek, waardevol en behoudenswaardig verklaard. Bovendien blijkt er sinds 2015 al een cultuurhistorische waardenkaart van de Duin- en Bollenstreek te bestaan.

Wij hadden op basis daarvan graag alvast de stap naar gemeentelijk monument gemaakt. We hebben de motie in reactie op het antwoord van de wethouder niet ingediend en terug op de plank gelegd.

Ondertussen volgen wij het huidige beleid, waarbij per geval wordt bekeken of een karakteristiek pand echt behouden moet worden kritisch. Het is ons inziens onvoldoende, het beschermt potentiële monumenten te weinig.


Bescherm wat mooi en goed is, investeer en verbeter wat mooi is en wat dreigt te vervallen en verdwijnen. Met lokale beleidsplannen en regionale visies zijn we de kwaliteit van onze buitenruimte aan het verbeteren. We ruimen de rommel in het buitengebied op, we proberen nieuwbouw zorgvuldig in te passen. We investeren flink in groen en het aangezicht van doorgaande wegen en het dorpscentrum.

Bollenschuren en landschuurtjes zijn karakteristiek voor ons dorp. De meeste schuren hebben een schildje Monumentale Bollenschuur aan de gevel, maar er is slechts één Rijksmonument en slechts twee gemeentelijke monumenten. Aan het begin van de Leidsestraat zijn twee schuren aangewezen als gemeentelijk monument, maar de derde op rij bijvoorbeeld (nog) niet. Na jaren van verwaarlozing en wachten op een haalbaar plan van redding is het hele dorp vol lof over de wederopstanding van de groene bollenschuur. Laten we, voor zo ver dat nog mogelijk is, deze route voor de andere schuren proberen te voorkomen.

Wij willen dat de gemeente weer actief werk maakt van het behoud en het mogelijk herbestemmen van ‘onze’ bollenschuren. Gesteund door Bloeiend Hillegom en GroenLinks vragen wij het college van Hillegom om de nog bestaande bollenschuren, die in 2007 zijn aangewezen als Karakteristieke Bollenschuur en enkele landschuurtjes aan te wijzen als gemeentelijk monument en dan eind dit jaar te komen met actueeel beleid voor behoud en mogelijk herbestemming van de aangewezen panden.

In de nota “Naar een Regionaal Bollenschurenbeleid” heeft de gemeente met Holland Rijnland de Regionale Collectie Bollenschuren vastgesteld met als doel deze te behouden. In de Omgevingsvisie Hillegom 2030 (2018) wordt als een van de beleidsuitgangspunten genoemd: “koesteren van kenmerkende bebouwing zoals oude bollenschuren en arbeiderswoningen”. Het nieuwe beleid zou op de nota uit 2007 voort kunnen borduren en concreet vorm kunnen geven aan de uitgangspunten uit de Omgevingsvisie Hillegom.

Wanneer de schuren zijn aangewezen als gemeentelijk monument is het voor eigenaren mogelijk om bij het Restauratiefonds een de Monumenten-hypotheek aan te vragen voor een restauratie of verduurzaming, maar ook als aanvullende of aankoopfinanciering. Samen maken we ons dorp fraaier.


UPDATE


Tijdens de raadsvergadering van 21 maart diende D66, samen met Bloeiend Hillegom en GroenLinks onze motie in om de Hillegomse Bollenschuren tot Hillegoms monument te bestempelen. De motie sluit aan op beleid wat in 2006 al is opgestart, het geeft een betere waarborg voor het behoud van de monumenten en biedt de eigenaren de gelegenheid goedkoper geld te lenen voor herstellen en behoud. In reactie op ons voorstelde beaamde  wethouder De Jong dat Hillegom inderdaad in 2007 voorop liep. De  wethouder vroeg zich echter af wat de toegevoegde waarde was om schuren als monument aan te wijzen ipv als karakteristiek pand, zoals in 2007 gebeurt is. De wethouder stelde dat er nog geen professional naar gekeken zou hebben om te bepalen wat een monument, of wat het monumentale gehalte of karakter is.

Jammer dat de wethouder Cultuur historisch genootschap niet voldoende autoriteit toekent,  de werkgroep werkt al meer dan tien jaar aan het behoud van bollenschuren  en heeft een grondige expertise in deze.

Het was goed om te horen dat er in regionaal verband gewerkt wordt aan een regionale visie op cultuur historische waardekaart waar karakteristieke panden ook op aangegeven worden, inclusief bollenschuren en  landschuurtjes. De waardekaart is naar verwachting nog deze raadsperiode klaar en het opstellen van die waardekaart en het op basis daarvan aanwijzen van monumenten gaat  die verder dan onze motie.


De suggestie van de wethouder, zo leert navraag, dat de Regionale Collectie Bollenschuren, met in Hillegom 20 Karakteristieke Bollenschuren niet veel meer is dan “een advies van het Cultuur Historisch Genootschap ” is een onderwaardering van de status van deze lijst. Deze is immers op vraag van Holland Rijnland samengesteld en door de raad als zodanig vastgesteld.


Het komt ons voor dat de regionale waardekaart veel sneller klaar kan zijn, de basis hiervoor ligt immers al tien jaar klaar en de gemeenteraad van Hillegom heeft zelf deze 20 bollenschuren in 2007 als karakteristiek, waardevol en behoudenswaardig verklaard. Bovendien blijkt er sinds 2015 al een cultuurhistorische waardenkaart van de Duin- en Bollenstreek te bestaan.

Wij hadden op basis daarvan graag alvast de stap naar gemeentelijk monument gemaakt. We hebben de motie in reactie op het antwoord van de wethouder niet ingediend en terug op de plank gelegd.

Ondertussen volgen wij het huidige beleid, waarbij per geval wordt bekeken of een karakteristiek pand echt behouden moet worden kritisch. Het is ons inziens onvoldoende, het beschermt potentiële monumenten te weinig.