Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 maart 2019

Raadscommissie 7 maart / Solution / Bestemmingsplannen / Gif / Bevoegdheden / Kwaliteit

Donderdag 7 maart vond de maandelijks raadscommissie vergadering plaats, wederom met een schrale agenda. Een informatiesessie over jeugd, een te vernieuwen Solution, twee bestemmingsplan wijzigingen, waarvan één als hamerstuk en een overdacht van bevoegdheden van raad aan college. Naast de twee agendapunten ter informatie had de agenda in een uurtje geklaard kunnen zijn, dat had gekund.

 

De kwaliteit van het leeuwendeel van voorstellen riep echter nog al wat vragen op en een van de geagendeerde bestemmingsplanwijzigingen had de toorn van een aantal inwoners van Bennebroek opgeroepen. Bewoners die door de bouw van twee lage woningen (goothoogte maximaal 4 meter) zullen gaan inleveren aan uitzicht. De toon van de meeste insprekers was er een van boosheid en verontwaardiging. Dat hielp niet in het verleiden van de commissie om de voorgestelde wijziging te wijzigen. De verontwaardiging was wel te begrijpen. In Hillegom moeten initiatiefnemers zelf de omwonenden informeren, maar nergens staat vermeld wie dat zijn, wie er geïnformeerd moeten worden. Een omissie die wij al ter sprake gebracht hebben toen wethouder Ivo ten Hage (VVD) deze nieuwe manier van werken introduceerde, wethouder Hoekstra (CDA) gaf gisteren aan dat dit opgelost gaat worden. Wij blijven het volgen zou Ria Heemskerk (BlH) deze avond bij herhaling zeggen.

De andere bestemmingswijziging betrof de inpassing van twee woningen aan de Frederikslaan midden in het bollenteeltgebied. Daar wrong de schoen wat ons betreft. Het advies van de LTO en de rijksoverheid luidt om niet binnen een straal van 50 meter te bouwen in verband met mogelijke drift van spuitmiddelen. In het plan werd daar sterk van afgeweken, 35 meter. omwille van aansluiting op het bouwlint. Het argument was de aansluiting op de lintbebouwing een argument waar nog al wat op af te dwingen valt, maar altijd nog beter dan “Bovendien zijn er reeds bestaande woningen op een kortere afstand tot de bollengrond aanwezig, waarbij er vanuit gegaan mag worden dat ter plaatse sprake is van een goed woon- en leefklimaat en dat het betreffende bollenteeltbedrijf niet in zijn mogelijkheden wordt beperkt.” Ook het argument dat de haag langs het bollenperceel zou de ontbrekende 15 meter in afstand afdoende zou compenseren om de drift afdoende te beperken. De aldaar boerende agrariër sterkte ons in onze twijfel of die haag daar daadwerkelijk voldoende voor zou zijn.

Daar bovenop kwamen premature maar evengoed verontrustende berichten uit een onderzoek van het RIVM over de schadelijkheid zoals Zembla die naar buiten bracht op woensdagavond. Een onderzoek naar de giftigheid van de gewasbeschermingsmiddelen voor de gezondheid van omwonenden, een onderzoek waar we al 8 jaar op wachten. In 2016 is er een verkenning gepubliceerd waaruit conclusies over schadelijkheid getrokken werden, ook niet dat het gezond of gezonder is om naast een bollenveld te wonen.

Het lijkt ons raadzaam om nu even te wachten op de definitieve conclusies uit het RIVM rapport en daarna een besluit te nemen over deze aanpassing van het bestemmingsplan. Mocht het aantoonbaar ongezond zijn om (te) dicht op een bollenveld te wonen, gaan we het als gemeente dan toestaan dat we daar meer woningen gaan bouwen? Wat zijn de consequenties voor de bollenboer, kan die dan zijn bedrijf nog rendabel voortzetten. Het eindrapport van het ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden’ wordt naar verwachting in april 2019 aan de betreffende ministeries aangeboden. De meerderheid van de commissie en de wethouder zagen vooralsnog geen reden voor uitstel van het besluit.

We kunnen kijken wat er in de raadsvergadering nog te halen valt en anders enkel wachten op de conclusies van het RIVM en hopen dat de berichtgeving door Zembla inderdaad onnodig alarmerend was. Anders hebben we in de bollenstreek sowieso een veel groter probleem dan deze ene bollenboer en deze twee woningen.

 

Volgende punt van de agenda was de herontwikkeling van Solution, het Hillegomse jongerencentrum. Al jaren is er gewacht op de revitalisatie, is er alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gepleegd en de boel eigenlijk simpelweg verwaarloosd. Nu is er een excuus gevonden om er nieuw leven in te blazen, een dwingende urgentie zelfs als we het voorstel mogen geloven. Het succesvol voortzetten van de opgebouwde samenwerking schijn te staan en vallen bij het realiseren van dit plan. Laat ik vooropstellen dat wij blij zijn met een goed functionerend jongerencentrum, een multifunctioneel cultureel centrum, en wij zijn ook ingenomen met het Welzijnskwartier dat zij het beheer en de exploitatie op zich nemen. En daar mag ook flink in geïnvesteerd worden. Maar het voorstel en hangt van aannames aan elkaar en ook het vlammende betoog van de wethouder bood nauwelijks aanknopingspunten voor een zeker succes. Er werd door de wethouder gesteld dat de stichting Culturele Beleving Hillegom hier ook een rol in gaat spelen, maar daarover was nog geen contact geweest met de stichting die, zo weten wij, de handen al vol heeft aan de Kulturele raad aan de Prinses Irenelaan. De toezegging van het Welzijnskwartier en er een paar geïnteresseerden om van de faciliteiten gebruik te gaan maken lijken ons niet voldoende om een solide exploitatie mee te maken. In de beheer en exploitatieovereenkomst met het Welzijnskwartier wordt de voorwaarde voor multifunctioneel gebruik opgenomen, over de exploitatie en de haalbaarheid wordt in het voorstel überhaupt niet gesproken. Een recept voor het nodeloos investeren in een mooi gebouw wat straks leegstaat omdat de exploitatiekosten niet op te brengen zijn door het Welzijnskwartier en de gemeente daar niet extra in wil investeren.

De avond werd afgesloten met wat leek een formaliteit, daar keken wij alleen anders tegenaan. Het verzoek was om de besluitvorming over de MER beoordelingen weer bij het college te leggen. Het is ons niet helder waarom en het werd ons tijdens de vergadering ook niet duidelijk. Het enige argument is mogelijk 2 a 3 maanden tijdswinst in de procedure. Mogelijk en wellicht ook door een beter planning te realiseren. Wat ons betreft gaat zorgvuldigheid in deze boven tijdswinst. met de nieuwe Omgevingswet lijkt het ons beter de door het rijks voorgestelde zorgvuldigheid in acht te nemen, ook als de Raad van State heeft aangegeven dat het teruggeven van de bevoegdheid bij het college wel mag.

Rode draad donderdag was de kwaliteit van de aangeleverde stukken, de inhoudelijke kwaliteit. Met halfslachtige argumenten worden besluiten voorbereid met verstrekkende gevolgen en de raad wordt geacht hier genoegen mee te nemen. De coalitie houdt elkaar stevig vast, in een houtgreep zelfs wellicht, zoals vorig maand bij de behandeling van de verordening over de Rekenkamercommissie pijnlijk duidelijk werd. Het in debat kritisch benaderen van het college is niet aan de orde. Ook niet als de gepresenteerde voorstellen rommelen.

Binnenkort gaan we de ambtelijke fusie evalueren, daar kijken we naar uit. Het doel van de fusie was immers een verhoogde kwaliteit, een verminderde kwetsbaarheid en een steviger strategische positie zonder daarvoor bestuurlijk te hoeven fuseren. Daar heeft Hillegom zich sterk voor gemaakt, daar is onze Burgemeester druk mee bezig. Wij zijn benieuwd hoe we er nu voor staan.