Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 december 2018

Commissies 28 en 29 november/ Raadsvergadering 13 december / Jeugdige mantelzorgers / Afval / Blijvers- en verzilverleningen

Op 13 december stond de laatste raadsvergadering van 2018 op de rol. Een vergadering dei met name in het teken stond van de opstart van het participatietraject om te komen tot een nieuwe vorm van afval inzamelen en de blijvers- en verzilver-leningen die Hillegommers in staat moet stellen om lange in het eigen huis te blijven wonen. Maar eerste hadden wij een vraag aan het college over mantelzorgers.

Bij de behandeling van de programmabegroting hebben wij eerder een opmerking gemaakt over de zorgen die wij hebben inzake de mantelzorg en onze verantwoordelijkheid als gemeente. Begin december kwamen ons via ‘de Kwestie’ op radio 1 onthutsende verhalen ter ore van kinderen die op school en later bij studie minder presteren omdat zij zorgen voor één of meerdere ouders. Het is uiteraard is het ieders eigen keuze en verantwoordelijkheid, maar is het niet ook ónze verantwoordelijkheid om zeker deze jeugdigen een reële keuzemogelijkheid te geven. Uit de WMO dossiers konden wij niet wijs worden of deze problematiek voldoende in beeld is in Hillegom.

Gelukkig kon de wethouder op onze vragen aangeven dat er sinds de zomer van 2018 actief beleid gevoerd wordt op deze jeugdige mantelzorgers en ook hoe deze te herkennen en te benaderen. Onder andere met Fioretti en diverse mantelzorg organisaties wordt hier aan gewerkt. Medio februari 2019 wordt hiervoor een bijeenkomst georganiseerd. Wij zullen dit blijven volgen.

 

Afval, een experiment voor participatie. Deze raad en dit college hebben afgesproken een meer actieve houding aan te nemen met betrekking tot participatie, wat ons betreft een pro-actieve houding. Niet wacht tot zaken uit de samenleving naar de gemeente toekomen maar actief opzoek naar zaken die in de maatschappij spelen. Het eerste traject waarin het college deze meer participerende rol aanneemt is bij het komen tot een nieuw afval inzamelingsbeleid, dat wil zeggen bij de inzameling van zgn. huishoudelijk afval. De grijze, blauwe en bruine containers zeg maar. Hoewel het een nieuwe manier van werken is was er slechts onduidelijkheid over de precieze procesvoortgangschema en de exacte rollen van college én raad in de actieve participatie. De startnotitie legt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van terugkoppeling van wat wat opgehaald is in de samenleving bij de raad, dat gaat ons net wat te ver. Wij hebben immers het college ingehuurd als direct verantwoordelijke voor beleidsontwikkeling en uitvoering. De raad zou zeker een rol moeten hebben in de aanloop naar het participatieproces. Een daartoe aangepast amendement van Bloeiend Hillegom steunden wij van harte, maar wij stonden daar samen verder alleen in. Wij zijn dan ook benieuwd hoe VVD, CDA en BBH naar de inwoners gaan terugkoppelen wat er door het college met de opgehaalde informatie gedaan is en hoe ze dat gaan vormgeven.
Hoe dan ook, Hillegom gaat het komende jaar met z’n allen bekijken hoe we een nieuw afvalbeleid gaan inrichten, hoe we hoeveel en welk afval waar en wanneer gaan scheiden. Hoe we gaan werken om te komen tot een circulaire economie waarbij er geen onbruikbaar afval meer overblijft na inzameling. Een interessante exercitie, qua participatie en wat betreft de duurzaamheidsdoelstellingen van Hillegom en het committent van de verschillende fracties.

 

Laatste bespreekpunt van 2018 waren de blijvers- en verzilver-leningen. Een regeling waarbij de gemeente met name ouderen de mogelijkheid biedt om door garant te staan voor een lening aanpassingen in huis te betalen om langer thuis te blijven wonen. De VVD nam de gelegenheid te baat om zich zonder terughoudendheid op te werpen als pleitbezorger voor de vrije markt waardoor deze leningen volstrekt overbodig zijn en de gemeente een verkeerde weg in slaat. Dat wat de markt kan organiseren kunnen we aan de markt laten, daar kunnen wij een eind in mee gaan, maar deze leningen zijn nou net bedacht om het falen van die markt op te vangen. Ingericht met als doel om het gemeentelijk beleid om mensen langer thuis te laten wonen ook vorm te geven, om die mensen makkelijker de gelegenheid te bieden dat ook zelf te organiseren. De vermeende verstorende werking op de doorstroming op de Hillegomse huizenmarkt is een heel ander verhaal wat losstaat van het principe achter deze leningen, een probleem waar de vrije markt ook geen oplossing voor biedt. Misschien moet de VVD ‘ordening op orde‘ eens lezen. De ware liberaal politicus staat niet gelijk aan de zuiver kapitalist zoals de VVD-fractie ons wil doen geloven. In het hart van de politieke besluitvorming liggen diverse ‘ordeningsvraagstukken’ bijvoorbeeld hoe we de zorg organiseren. Laten we dat aan de markt, organiseren we dat bureaucratisch of via het Relatieprincipe en wie gaan er mee aan de slag, marktpartijen, publieke instellingen of individuen? Antwoorden op maatschappelijke en politieke vragen zijn nimmer zwart/wit – links/rechts, daar is overdenking en afweging voor nodig, redelijkheid, nuance en gezond verstand.

Een goede jaarwisseling gewenst voor iedereen en vele mooie dagen in 2019