Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 oktober 2018

Raadscommissie 4 oktober / (geen Raadsvergadering) / Begroting / Provinciale Staten verkiezingen

Het politieke seizoen begon al rustig in september, in oktober stond er zo weinig op de agenda dat het niet loonde om bijeen te komen voor een raadsvergadering. Het vorige college heeft dermate veel beleid uitgezet dat er nu vooral aan de uitvoering gewerkt wordt en de raad het wat kaderstelling betreft erg rustig heeft.

Op 4 oktober werd de raad geïnformeerd over de voortgang van het Omgevingsplan voor Hillegom en de voortgang Uitvoeringsagenda Duurzaamheid. In februari 2018 is de raad uitgelegd dat Hillegom zelf ongeveer 1 petajoule energie moet gaan opwekken om de doelstelling ‘2030 energie-neutraal’ te halen. De wethouder had helaas nog geen ideeën over hoe dat voor Hillegom aan te vliegen en gaat daarin mee in de planvorming van Holland Rijnland. Samenwerken in de regio juichen wij van harte toe, maar wij hebben wel aangegeven onverkort vast te houden aan de ambities zoals we die voor Hillegom hebben afgesproken en niet te willen terugschakelen naar de minder ambitieuze doelstellingen van Holland Rijnland.

Ter bespreking stond verder het horen van de gemeenteraad over het Regionaal beleidsplan 2019-2022 van de politie eenheid Den Haag op de agenda. Dat zullen we formeel in november vaststellen.

De relatieve rust in oktober komt ons goed uit, begin november staat de behandeling van de begroting namelijk op de agenda. Zonder op de zaken vooruit te lopen valt in positieve zin op dat er structureel en eenmalig geld uitgetrokken wordt voor meer kunst in de buitenruimte.  Goed om te merken dat ook die ingezette koers stand houdt bij dit college. Ook de investering in extra laadpunten om elektrisch rijden te stimuleren beoordelen wij als positief, al moeten we nog even navragen of dat er wel voldoende zijn in relatie tot de rijksambities voor elektrisch rijden. Wij vermoeden dat er nog wel een tandje bij kan, ter vergelijking, er wordt meer geld gereserveerd voor het inzetten van Mobiel cameratoezicht.  Ook de investeringen in de kwaliteit van de buitenruimte beoordelen wij als positief.

Het college heeft een begroting voorgelegd met een tekort van ruim een half miljoen euro in 2019 en stelt voor dit eenmalig te dekken uit de algemene reserves. Dat kan ook makkelijk, Hillegom heeft tenslotte nog 50 miljoen aan algemene reserves (Al moeten we misschien ook nog een aquaduct financieren). Nu hier voor gekozen is het biedt het ook de mogelijkheid om de ambities voor incidentele investeringen nog wat op te schroeven.

 

Het zijn turbulente tijden. Eerder deze week werd, na het vertrek van onze politiek leider een nieuw fractievoorzitter bekend voor D66 in de Tweede Kamer en eerder deze maand werd de lijsttrekker voor de Eerste kamer verkiezingen bekend. In maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Statenleden kiezen onze leden voor de Eerste Kamer. Op vrijdag 12 oktober is de lijstadvies gepubliceerd van de D66 Zuid Holland kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen.

[Na intensief overleg heeft de Lijstadviescommissie met volle overtuiging voor de volgorde van kandidaten op de advieslijst gekozen. Voor deze advieslijst vraagt het Regiobestuur jullie steun. Stemgerechtigde leden ontvangen vandaag van de Regionale Verkiezingscommissie per e-mail een uitnodiging om te stemmen over de kandidatenlijst. Dat kan tot en met 26 oktober. Maak gebruik van je stemrecht!]

Uit onze regio staat Ton van Rijnberk als nummer 4 op de lijst. D66 leden kunnen de advieslijst bevestigen én veranderen door kandidaten meer naar boven of beneden te zetten. Voor een stem van onze regio in de staten van Zuid Holland zou het goed zijn wanneer Ton van Rijnberk ook de komende periode Statenlid zou zijn en dus hoog op de lijst blijft.

“Ton van Rijnberk is een prima D66-kandidaat om de belangen van de Duin- en Bollenstreek in de provincie te behartigen. Hij kent de bestuurlijke en ambtelijke wegen goed en heeft de afgelopen jaren laten zien een goed bestuurder en politicus te zijn. Zijn integrale benadering van vraagstukken spreekt mij erg aan; het is iets waar hij altijd aandacht voor vraagt. En terecht. Hij liet dat onder andere zien in zijn bijdrage aan de discussie over de Duinpolderweg, waarin hij vanuit een veel bredere context dan mobiliteit alleen zijn visie uiteen zette. Daarnaast laat hij een grote inzet zien en zul je hem vaak tegenkomen in de provincie, omdat hij altijd op zoek blijft hoe zaken in de praktijk uitpakken.”, aldus wethouder Arno van Kampen uit Teylingen.

Van Rijnberk zelf schrijft: “Als Statenlid en woordvoerder verkeer, energietransitie, greenports en geluid, zet ik me in voor een duurzaam evenwicht tussen wonen, werken, mobiliteit, recreëren en natuur. Belangrijke opgaven hierbij zijn het verbeteren van het klimaat door een duurzame (circulaire) economie en landbouw; schone lucht; gezonde waterhuishouding; ruimte voor wonen, natuur en dieren; schone (innovatieve) energie uit wind, zon, water en warmte; schone mobiliteit met ruim baan voor de fietser en emissievrij verkeer en vervoer. Deze belangrijke transities en de nieuwe complexe (cultuurverandering vragende) omgevingswet kunnen alleen tot stand komen in nauwe samenwerking met gemeenten, regio’s, ministeries, natuurorganisaties, waterschappen, ondernemers en inwoners. Dit vraagt van de provincie een rol als verbindende schakel tussen alle partijen en een uitgestoken helpende hand naar gemeenten als die aangeven onvoldoende kennis en capaciteit voor deze majeure opgaven in huis te hebben. Als Statenlid maak ik gebruik van mijn uitgebreide ambtelijke en bestuurlijke kennis en ervaring bij grote en kleinere gemeenten (Den Haag, Amsterdam, Noordwijk, Hillegom en Bloemendaal) en de regio Holland Rijnland. Deze ervaring wil ik ook de komende vier jaar graag inzetten voor een provincie die met visie, lef en daadkracht werkt aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor al onze inwoners.”

D66 heeft ongeveer 29.000 leden, nog geen 5200 leden brachten hun stem uit voor een nieuwe partijvoorzitter, zeker in deze turbulente tijden geen onbelangrijke positie. Dat is amper 17,5% van de leden. De Duin en Bollenstreek is qua leden een kleine regio in Zuid Holland. Maar wanneer een klein percentage leden een stem uitbrengt is het gewicht van die stem groter en heeft het dus meer impact door wel te stemmen. Steun dus je favoriete kandidaat, denk niet dat het wel goed komt, breng je stem uit. Maak gebruik van je stemrecht!