Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 september 2018

Raadscommissie 6 september / Raadsvergadering 20 september – DPW – IKC – Groen + afscheid

Het politieke seizoen is weer begonnen voor Hillegom.  Stond in de provinciale staten van Noord en Zuid Holland de voor Hillegom zo belangrijke Duinpolderweg op de agenda, in Hillegom moesten besluiten worden genomen over oa de bestuursrapportage en het Integraal Kind Centrum.

Voor de beide staten werd tijdens een gezamenlijke hoorzitting een lange dag heel veel ingesproken, bij de provinciale-staten-vergadering van Zuid Holland (in Noord Holland is het aan de gedeputeerde om een beslissing te nemen) werden vele amendementen en moties gepresenteerd. Uiteindelijk is er een compromis uit de bus gekomen welke wat het tracé door Hillegom betreft goed aansluit bij de bij meerheid van de raad ingediende zienswijze.

De nieuwe weg van Hillegom naar A4 wordt ingepast langs de Oosteindervaart. Woensdag jongstleden stemden Provinciale Staten van Zuid Holland voor deze zgn. middenvariant. De Zuid Hollandse fracties van VVD, CDA en D66 hadden al eerder aangegeven voor deze tracé locatie te zijn, de PvdA had enkele eisen alvorens ze meestemden. Zo werd oa het doortrekken van de weg naar de N206 bij De Zilk uit dit project gehaald, iets waar wij onze vraagtekens al eens bij hadden gezet. Ook kwam er 25 miljoen beschikbaar voor langzaam en fietsverkeer en kwamen er toezeggingen over openbaar vervoer bij de weg. Stuk voor stuk zaken waar wij vanuit Hillegom en Hillegomse D66 fractie voor pleiten en die gehoor hebben gekregen. Minstens zo belangrijk is de toezegging om de inpassing van een aquaduct onder de ringvaart te gaan onderzoeken. Zoals eerder betoogd is een hoge brug ten Noorden van Hillegom immers funest voor de natuur en landschappelijke waarde van het gebied. Helaas ziet gedupeerde Vermeulen nog steeds niets in de verdubbeling van de Elsbroekerbrug over de ringvaart, gelukkig wil hij wel de verbetering van het kruispunt N208/N207 in verdere planvorming meenemen.

Het is nu zaak om scherp te blijven op de inpassing van de weg aan weerzijden van de Ringvaart, de realisatie van een aquaduct met verlengde verdiepte ligging tot de N208 en een verbetering van het openbaar vervoer. Daar moeten we in investeren.

 

De bestuursrapportage zag er netjes uit en geeft ruimte om te investeren. Bijvoorbeeld in educatie. Bij de voorbereidende commissievergadering bleken alle partijen gelukkig te zijn met de plannen van het bouwen van de nieuwe gecombineerde Leerwinkel/Jozefschool naast het ski-centrum. Een multifunctioneel Gebouw wat 52 weken per open is van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds.

Het gelopen traject van het vorige college en de uitwerking van het huidige, de afstemming met gebruikers en bewoners en de ambities op gebied van kwaliteit en duurzaamheid hebben geresulteerd in een mooi plan waar behalve woorden van lof door de raad(scommissie) weinig woorden aan vuil gemaakt werden. Wat D66 betreft zijn er nog wel wat vragen over de ontsluiting en veiligheid van de Olympiaweg, maar dat gaan we met de daarvoor verantwoordelijke wethouder op een later moment nog in gesprek.

 

Voor dezelfde wethouder had de fractie afgelopen donderdag wel een paar opmerkingen en een vraag over de kwaliteit van de buitenruimte.

“Als ik een rondje door Hillegom rij, loop, of fiets, dan valt me elke keer weer op wat een mooi dorp Hillegom toch is en hoezeer de energie die we de afgelopen jaren gestoken hebben in het verbeteren van de openbare ruimte vruchten afwerpen. Maar er vallen mij dan ook, of juist, zaken op die beter kunnen of waar we wat hebben laten liggen. Straten die al erg lang wachten op herbestrating, en dan weet vaak dat er gewacht wordt op en bouwplan, of vrachtwagens die toch meerdere dagen in wijken staan geparkeerd als de chauffeur thuis is. En dan weet dat dit niet de bedoeling is, maar ik heb ook begrepen dat het chauffeurs en transporteurs ook niet makkelijk gemaakt wordt om daar altijd netjes mee om te gaan.
Ook zie ik dat her en der de kwaliteit van het openbaar groen achterblijft bij de ambities. Voor een door gebrekkig onderhoud achteruit hollende groenstrook hoef ik de deur niet eens voor uit, het groen aan de Singel kan ik vanuit mij woonkamer zien en dat ziet er niet goed uit. Mijn buren van de Van Goghsingel tot en met het Paulus Potterplantsoen hebben de gemeente verzocht hier werk van te maken. Ik kan die vraag alleen maar ondersteunen en iedere buurt in Hillegom aanraden hetzelfde te doen, het groenbeleidsplan geeft daar ruimte voor en neem toch vooral ook zelf initiatief in de eigen buurt.

Wat ik u vragen wil, wat mij ook opviel en waar ik geen antwoord op heb en wat mij en anderen wel stoort is het schoonhouden van de buitenruimte. Het schoon en mosvrij houden van bankjes, prullenbakken en lantaarnpalen, meneer de wethouder, hoe is dat in welke afspraken geregeld en wie kan daar op aangesproken worden. Al onze inzet voor een betere kwaliteit van de buitenruimte is immers vergeefs als we de boel niet een beetje opruimen en schoonhouden en dan in alle buurten en straten van Hillegom.”

De wethouder heeft ons een overzicht van de gemaakte afspraken toegezegd, mocht dat aanleiding zijn om daar op door te vragen, dan zullen we dat zeker doen. Wel zijn het wel ook met de wethouder eens dat ook wij als inwoners verantwoordelijk zijn voor de schoonheid en netheid van de buitenruimte. Wat niet aan de orde kwam, maar zeker wel speelt is bijvoorbeeld zwerfvuil op straat, daar kunnen we in eerste instantie natuurlijk vooral zelf ook wat aan doen.

 

Het seizoen is begonnen, maar we hebben ook een periode afgesloten. Nu de storm in het hart wat is gaan liggen en de rust in de hoofden wat is teruggekeerd neemt het bestuur van D66 Hillegom vanavond, zes maanden na de verkiezingen, na vele jaren van trouwe dienst en niet aflatende inzet afscheid van onze nestor Theo Adamse. Ook nemen we afscheid van twee burgerraadsleden die de fractie de afgelopen periode met kennis, raad en daad bijgestaan hebben. Dick Dörr had bij de verkiezingen al aangegeven niet terug te keren en Marcel Neuteboom keert na het nu afgelopen zomerreces niet terug bij de fractie en geeft het stokje graag door aan een nieuwe generatie. Ook nemen we afscheid van Annechien Snuif. Na haar tomeloze inzet als wethouder de afgelopen vier jaar en de coalitievorming waarbij D66 niet in het college terugkeerde was het -na 4 jaar hard en vol passie werken voor Hillegom en de Hillegommers om zorg, werk en cultuur beter voor elkaar te krijgen- tijd om afscheid te nemen van de actieve politiek. Vanavond kijken wij feestelijk en trots terug op wat achter ons ligt en vol vertrouwen uit naar wat voor ons ligt.