Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 juli 2018

Raadscommissie 21 juni / Raadsvergadering 28 juni – IBP – Leegstand – Duurzaamheid – OV

Afgelopen donderdag 28 juni vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats, gevolgd door de traditionele afsluitende BBQ op vrijdagmiddag na een inspirerend bezoek aan de Hillegomse Bibliotheek, inclusief optredens van leerlingen van de Hillegomse muziekschool, en een bezoek aan de Kulturele Raad eerder op de dag.

 

Tijdens de laatste vergadering stond met name de behandeling van de Kadernota op de agenda. Een kadernota die met name de ambitie heeft uitvoer te gaan geven aan het beleid van het vorige college. Niet verwonderlijk dat er alle ruimte was voor met name de oppositie om met eigen voorstellen te komen. D66 had tijdens de behandeling van de kadernota al aangegeven dat wij inzetten op duurzaamheid, openbaar vervoer en het terugdringen van het gebruik van helium ballonnen. Dat wij ons niet kunnen vinden in de nieuwe indeling van de programmarekening hadden wij ook al aangegeven. Wij vinden bijvoorbeeld Kunst en Cultuur misplaatst onder het beleidsterrein bedrijvigheid in plaats van onder vitaliteit en duurzaamheid verdient wat ons betreft een indeling op het eigen domein. Hoewel deze en vergelijkbare gevoelens breed leefden werd de motie om de indeling vooruit te schuiven naar een moment nadat hier met de raad als verantwoordelijk orgaan over gesproken is niet gehonoreerd en bleeg het college en de coalitie achter de in onze ogen onjuiste indeling staan.

De commissievergadering begon echter met een door D66 bij het vragenkwartier ingelast punt; het Intergemeentelijk Bestuurlijk Programma (IBP) dat bij de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten ter stemming kwam. In het IBP staat de gewraakte zin ‘dat gemeenten door in te stemmen met het akkoord de discussie over de door de gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein als afgerond beschouwen en een streep onder het verleden betekent.’ De burgemeester gaf aan dat dit samen met de regio al was opgepakt en tijdens de Alv van de VNG werd een motie om deze zin ‘te schrappen’ aangenomen.

Bij de algemene beschouwingen hadden wij al aangegeven een motie in te gaan dienen voor een leegstandsverordening. Bij een rondje langs de fracties tijdens de commissie vergadering was BBH tegen, wijfelde de VVD en waren CDA, GroenLinks en Bloeiend Hillegom voor een motie met die strekking. De gemeente investeert, terecht, veel in het verbeteren van de beeld- en verblijfskwaliteit van het Hillegomse centrum. En leegstand is in beginsel een verantwoordelijkheid van de pandeigenaar. Maar hoewel leegstand niet altijd het gevolg is van onvoldoende inspanningen door de pandeigenaar en het besluit een pandeigenaar te dwingen tot verhuur niet lichtvoetig genomen moet worden, wil D66 wel een leegstandsbeleid om actief regie op leegstand te kunnen voeren waarbij een leegstandsverordening een instrumenten is om leegstand integraal en in combinatie met andere instrumenten aan te pakken en pandeigenaren te dwingen om panden netjes te onderhouden. Leegstand heeft een negatief effect op de verblijfskwaliteit en levensvatbaarheid van het centrum en de gemeente investeert fors en mag daar wat voor terug verwachten. VVD, BBH en plots ook het CDA zagen de motie niet zitten, maar de wethouder komt met een plan voor het centrum. Die ruimte gunnen wij de wethouder. Maar als dit onvoldoende is, dan komt de motie voor een actief leegstandsbeleid weer terug op de tafel. We hopen natuurlijk dat dit effectief is, en ander hopen wij dat ook de BBH, CDA en VVD inzien dat er meer pressie nodig is voor een levendig en uitnodigend centrum dan enkel mooie parken, nieuwe bestrating en goede wil.

Zo’n mooi park en nieuw bestrating stonden ook op de agenda waarbij de wethouder aangaf dat Hoofdstraat midden niet langer dan strikt noodzakelijk op zich zou laten wachten, de riolering werd daarop vooruitlopend nu al vast gedaan. Ook verheugend is het opstarten van de ontwikkeling van Woonzorgzone Elsbroek planfase 3, waarin ook het terugbrengen van de doorlopende Gabrialaan  is opgenomen.

Raadsbreed werd de motie van BlH over de vrijliggende fietspaden aan de Olympiaweg tussen Gabrialaan en Leidsestraat aangenomen. Met de aanleg van de rechtsafstrook Leidsestraat/Olympiaweg, vrijliggende fietspaden en wat ons betreft een veile oversteekplaats bij de rotonde met de Gabrialaan wordt de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer hier drastisch verbeterd.

Tussen de bedrijven door werd een amendement van VVD en GL voor een incidenteel extra budget van €100.000 voor zichtbare handhaving (onder andere BOA’s op de zaterdag om het fietsen in de Hoofdstraat tegen te gaan) op aangeven van D66 omgebouwd tot een motie van VVD en GL die dat extra budget beschikbaar stelde voor incidentele uitbreiding van de capaciteit bij bijzondere gelegenheden. Daar had de burgemeester als portefeuillehouder wel behoefte aan en die ruimte heeft hij van de raad gekregen.

Punt van zorg voor D66 is het zwerfafval en meer bijzonder het zwerfafval dat veroorzaakt wordt door ballonnen, ook door zogenaamde afbreekbare ballonnen aangezien die enkele jaren nodig hebben om geleidelijk uiteen te vallen, en dan nog. In overleg met BlH en GL hebben wij een motie voor een verbod op het oplaten van ballonnen ingediend. Een feest moet gevierd kunnen worden en wij zijn niet zo van het verbieden, maar dat is in dit geval de meest simpele methode om van die ballonnen af te komen. Helaas vonden CDA, BBH en VVD het probleem te verwaarlozen en een verbod dus niet nodig en een vergunningstelsel te omslachtig. Onbegrijpelijk dat de schade die dit zwerfafval buiten het eigen gezichtsveld ronddoolt voor deze partijen kennelijk niet relevant is. Gelukkig gaf de wethouder aan dat er binnenkort een voorlichtingscampagne start om zwerfafval tegen te gaan, op ons aandringen ook betreffende zwerfafval van ballonnen, en zo geeft Hillegom in ieder geval vorm aan een passief ontmoedigingsbeleid voor het oplaten van ballonnen. Beter dan helemaal niks aan beleid.

D66 bracht ook nog een motie in over een beter openbaar vervoer netwerk in de Duin en Bollenstreek. Deze werd door de verantwoordelijk wethouder overgenomen en dat is mooi. Het verkeer in de regio loopt namelijk steeds meer vast en steeds meer transporteurs en forensen hebben hier last van. Een optimaal functionerend OV-netwerk is volgens ons van doorslaggevend belang bij de economische en ‘stedelijke’ ontwikkeling van de Duin en Bollenstreek en het tegengaan van de druk op de wegen. Er zijn bij het OV voor ons twee schaalniveaus die van belang zijn, het interne regionale systeem en het externe systeem dat de regio verknoopt met de rest van de randstad. Een efficiënte regionale OV-infrastructuur, met een sluitende keten van fiets, bus en trein én auto, is van essentieel belang om te komen tot een meer duurzame samenleving. Een effectief OV is bovendien noodzakelijk voor een vitale streek waarbij inwoners en gasten binnen acceptabele reistijden hun (werk- en school)bestemming kunnen bereiken. De bereikbaarheid van de drie treinstations in de Bollenstreek voor fiets en OV moet hiervoor optimaal zijn en de onderling op elkaar afgestemde bus- en treinverbindingen zijn doorslaggevend voor de efficiëntie. Daarbij denken wij dat het verhogen van de trein(stop)frequentie tot viermaal per uur in combinatie met het doortrekken van de rechtstreekse treinverbinding tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal de effectiviteit verhoogt. Daarom is het college verzocht om in goed overleg met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland initiatieven te nemen om met de Provincie een structurele verbetering van het openbaar vervoer binnen deze streek te bereiken en waar mogelijk dit mede gestalte te geven bij de aanbesteding van de nieuwe OV-concessies in 2022.

 

Al met al een paar punten binnen gehaald en piketpaaltjes voor beleid geslagen. Nu na het reces constructief kritisch bekijken wat het college precies aan beleid gaat uitvoeren en aan ambities gaat realiseren het komende jaar.