Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 juni 2018

Algemene beschouwingen / raadscommissie 14 juni – kadernota – ballonnen – OV – duurzaamheid – fietsen

Afgelopen donderdag 14 juni presenteerde het nieuwe college haar eerste kadernota. Was bij de presentatie van het nieuwe college de raadszaal afgeladen vol, bij het eerste wapenfeit van het college was het vertrouwd rustig op de publieke tribune. Het debat was er niet minder levendig om.

 

 

 

Alle fracties kregen tijd voor algemene beschouwingen op de nota en op de eigen ambities en plannen. Wij hadden het gevoel dat wij deze kaders in de nota al eens vastgesteld hadden, het nieuwe college gaat namelijk vooral door met wat er de afgelopen jaren al is uitgezet. De gemaakte plannen komen nu ten uitvoer. Dat gaat soms terug naar het college vóór het vorige college, het uitvoeren van het opwaarderen van ons mooie centrum gaat uiteraard ook niet van vandaag op morgen. Het coalitieakkoord en de kadernota zijn beleidsarm. Dat geeft niet, D66 was medeverantwoordelijk voor het beleid wat in de vorige periode is gemaakt en wanneer dat door het huidige college wordt uitgevoerd, dan kunnen we dat alleen maar toejuichen.

Wat er wel al duidelijk werd zijn de extra uitgaven veiligheid, isd en jeugdzorg. Zaken die niet alleen zwaar drukken op onze financiële duurzaamheid, ze drukken ook zwaar op onze vergaderingen en wij denken niet dat dit de komende jaren veel minder gaat worden.

 

Hillegom maakt komende jaren capaciteit vrij voor personeel en onderzoek i.h.k.v. de Duinpolderweg, op ons nadrukkelijke verzoek gaf de wethouder aan dat de gemeente waar dat maar mogelijk en opportuun was de zienswijze i.z. de Duinpolderweg naar voren brengt. Wij vroegen de wethouder om vóór de tracékeuze al te pleiten voor een aquaduct. Ongeacht welke tracé, het is enkel  acceptabel in te passen met behulp van een aquaduct.

Met alleen een nieuwe oeververbinding wordt de verkeersdrukte in de Duin en Bollenstreek niet opgelost. Daar is meer voor nodig en een efficiënt en effectief Openbaar Vervoersnetwerk is daarbij cruciaal. met oog op de vernieuwing van de concessies voor het openbaar vervoer in 2020 (mogelijk 2022) is samenwerking met Noordwijk hebben wij daarvoor een motie gemaakt die ook breder in de regio is en wordt uit gezet.

Naast het uitwerken van een regionale kantorenstrategie en behoefteraming bedrijventerreinen in combinatie met de door ons gewenste herontwikkeling van onze ‘binnenstedelijke industriegebieden tot meer hybride bedrijventerreinen met veel meer ruimte voor woon-werkeenheden, het locatiegebonden werken houdt het dorp vitaal, zijn wij benieuwd naar de beleidsontwikkeling inzameling en verwerking huishoudelijk afval. Nieuwe wethouder, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Daarop vooruitlopend hebben wij voor de raadsvergadering van 28 juni een motie gemaakt om wat zwerfafval en duurzaamheid betreft alvast een stapje te maken. Zwerfafval van verpakkingen, peuken en ander materiaal waar ‘men’ snel van af wil na gedane zaken is een grote aanslag op de schoonheid van onze directe leefomgeving. De motie behelst een ander soort zwerfafval. Middels de motie verzoeken wij het college door middel van het instellen van voorlichting, vergunningen en legeskosten een ontmoedigingsbeleid voor het oplaten van ballonnen op te stellen. Bij het oplaten is het een feestje, maar na leeglopen en dalen wordt het afval met grote gevolgen voor natuur en leefomgeving elders. Om hier wat aan te doen hoeven we niet te wachten op een nieuwe afval nota, daar kunnen via vergunningen wat aan doen. In de commissie werd deze kleine geste goed ontvangen, eens kijken of de motie het in de raad ook gaat halen.

D66 heeft nog een motie voor die raadsvergadering klaarstaan. Voor ons koopcentrum zoeken wij allemaal naar wegen om de dit (weer) vitaal te krijgen. Wij denken dat een leegstandverordening daar bij zal helpen. een verordening om pandeigenaren die denken meer de verdienen met leegstand dan met verhuur te kunnen dwingen om huurders te accepteren. Leegstand is uiteraard niet uitsluitend een gevolg van ‘onwillige pandeigenaren’, maar met een leegstandsverordening kán de gemeente meer regie gaan voeren waar gewenst.

Een ander verzoek sluit aan op de wens van een vrijliggende fietspad aan de Olympiaweg. Fietsen is ronduit het milieuvriendelijkste vervoersmiddel, fietsgebruik willen wij stimuleren en veilige fietsroutes zijn daarvoor van belang. Een vrijliggende fietspad langs de Willhelminalaan, van het Wilhelminapark zuidelijk langs de sportvelden parallel aan de overzijde van de sloot aansluitend op de Loosterweg. De wethouder gaf aan waar dat hier al over nagedacht werd.

Punt van aandacht was wel nog de gewijzigde programma-indeling. Wij kunnen het college volgen in de argumenten een zo logisch mogelijke clustering van beleid na te streven Daarmee wordt uiteraard de integraliteit en daarmee programmasturing vergroot, de kosten verlaagd et cetera.

Maar wat ons opvalt is de plaatsing van het programma-onderdeel Kunst & Cultuur onder het programma bedrijvigheid. Dit suggereert een prioriteit van bedrijfsvoering en de economische return op een investering, wij leggen de prioriteit leggen bij de sociale return op de investering waarmee Kunst & Cultuur net als Sport en Gezondheid en Onderwijs in het programma van Vitaliteit thuishoort. Kunst en cultuur houden de samenleving en het dorp levendig, vitaal. Het college gaf daarop aan dat de indeling toch met name een bedrijfsvoering technisch verhaal is. Wij gaan kijken of de plaatsing van Kunst en Cultuur onder bedrijvigheid HLT breed tot verbazing leidt en of de ‘bedrijfsvoering technische’ verplaatsing HLT breed te organiseren is.

Verder vonden wij het opvallend dat duurzaamheid  als één prestatieveld samenvalt met openbare ruimte. Duurzaamheid moet als meest integrale domein immers in alle programma’s op alle niveaus structureel ingebed worden. De wethouder verzekerde ons dat dit bij het opstellen en uitvoeren van beleid ook zeker het geval zal zijn. Met oog op de helderheid zien wij duurzaamheid en ruimtelijke ordening evenwel liever als twee gescheiden prestatievelden.