Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 juni 2018

Raadsvergadering 31 mei – DPW – Cultuureducatie – Jeugdzorg

Afgelopen donderdag 31 mei vond de maandelijkse raadsvergadering plaats. In vervolg op de raadscommissievergadering stond ook deze met name in het teken van jaarrekeningen of begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen waarin Hillegom deelneemt. Daar werdechter nauwelijks over gesproken. De zogeheten Duinpolderweg was echter weer eens prominent aanwezig, zonder op de agenda te staan.

Hier is de vergadering terug te luisteren: https://hillegom.raadsinformatie.nl/vergadering/453068/Gemeenteraad%2031-05-2018

 

Bij de statencommissievergadering van Zuid Holland kwam onze wens voor een aquaduct slechts zijdelings ter sprake en de overwegingen welke ten grondslag liggen aan de zienswijze van Hillegom zijn, zo lijkt het, onvoldoende bekend. Daarom had D66 samen met de VVD een motie opgesteld die het college aanspoorde die overwegingen actief uit te dragen en actiever te pleiten voor het onziens noodzakelijke aquaduct.

De wethouder gaf daarop aan al zeer actief te zijn om de Hillegomse zienswijze continue naar voren te brengen en de keuze voor een aquaduct komt pas in een volgende fase aan bod. De motie werd evengoed in gedient, D66 ziet namelijk graag dat de wethouder op voorhand en stevig pleit voor een aquaduct. Zonder aquaduct zien wij niet voor ons hoe de nieuwe weg ingepast kan worden zonder de natuur- en landschappelijke waarden onherstelbaar aan te tasten en/of de leefkwaliteit in Hillegom Noord drastisch en daarmee onaanvaardbaar te verminderen.

 

De wethouder van cultuur heeft de raad op vragen van D66 inzicht gegeven in de voortgang van het Cultuur Educatie met Kwaliteit traject in Hillegom. Wij zijn geheel niet ontevreden. Alle scholen bezoeken voorstellingen in de Kulturele Raad en alle scholen hebben minimaal één cultuurcoördinator. Zeven van de acht scholen maken al gebruik van het CMK aanbod, of gaan daar gebruik van maken. Er wordt gewerkt aan het verbinden van binnen en buitenschools muziekonderwijs en vijf van de acht scholen werken aan het creërend vermogen van hun leerlingen. Voorwaar geen slechte prestatie!

 

Het organiseren van de inkoop jeugdzorg kwam ook weer aan de orde. Na de raadscommissievergadering is er een ‘benen op tafel’ gesprek tussen (vertegenwoordigers van) de raad en wethouder geweest. Een gesprek over de dienstverleningsovereenkomst met de tijdelijke werkorganisatie die de jeugszorg voor ons en een groot gedeelte van Holland Rijnland organiseert. De organisatie en governance daarvan blijft ons echter zorgen baren. Met de wethouder is doorgesproken dat een nieuwe tijdelijke verlenging, naast inkoop, tot doel moet hebben om tussen nu en twee jaar tot een weloverwogen keuze te kunnen kopen bij het meer structureel organiseren van de inkoop. De insteek daarbij is om waar mogelijk lokaal in te kopen, dichter bij de Hillegommers zelf.