Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 mei 2018

Raadscommissie 19 mei – Jeugdzorg – Cultuureducatie – Duurzaamheid – OV

Afgelopen donderdag 19 mei vond de maandelijkse raadscommissievergadering plaats. De vergadering stond met name in het teken van de goedkeuring van de jaarrekening of begroting van diverse gemeenschappelijke regelingen waarin Hillegom deelneemt, maar het was de jeugdzorg / -hulp die de avond domineerde.

 

Bij de korte mededelingen door het college uit samenwerkingsverbanden kwam het verlengen van de overeenkomst met de organisatie die ook voor Hillegom jeugdzorg inkoopt aan de orde. Een kwestie waar de afgelopen jaren door de raad vaak en lang besproken is en waar ons over bestuurlijke verantwoordelijk- en aansprakelijkheden nog onduidelijkheden bestaan. En waar wij ons afvragen waar en wanneer het delegeren en mandateren daarvan geregeld is. De Auditcommissie Holland Rijnland, met Theo Adamse, heeft in december 2017 eenĀ Advies over de P&C cyclus TWO aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

[Bevindingen

Het DB geeft de facto opdracht aan de accountant voor het opstellen van de controleverklaring voor de TWO. Feitelijk is dit het AB omdat de controleverklaring voor de apparaat- en productkosten deel uitmaakt van de aanbesteding van de accountant.

Ook uit de jaarstukken, die opgesteld worden door het DB en vastgesteld worden door het AB, kan geconcludeerd worden dat hierin elementen zijn opgenomen van verantwoording over het uitvoeringsbudget. In die zin lijkt het alsof het DB verantwoording aflegt aan het AB niet alleen over de ambtelijke inzet (apparaatkosten) maar ook over het gevoerde beleid en de kosten van het uitvoeringsbudget jeugdhulp (productkosten).

Feitelijk is er vwb de inkoop jeugdhulp sprake van een DVO tussen de deelnemende colleges en het DB (met een mandaatbesluit aan het PHO Maatschappij). In die zin moet de verantwoording over het gevoerde beleid en het uitvoeringsbudget jeugdhulp gericht worden aan de deelnemende colleges.

De verantwoording over het beleid en de kosten van het uitvoeringsbudget jeugdhulp hoort naar onze mening niet thuis is de verslaglegging aan het AB en kan tot verwarring leiden over wie het bevoegde orgaan is vwb de controle op het uitvoeringsbudget van 100 miljoen.]

Wethouder Van Trigt heeft ons toegezegd de commissie te informeren waar is vastgelegd dat de besluitvorming over verlenging van de DVO van de TWO een collegebevoegdheid is.

 

Een ander interessant punt binnen de begroting Holland Rijnland is de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, wij zijn benieuwd naar de stand van zaken in Hillegom. Welke scholen doen er mee, welke instellingen participeren etc. Wethouder Van Trigt zoekt uit hoe de cultuurparticipatie van HR in Hillegom vorm is gegeven. Wij zullen hem (nogmaals) vragen ook de stand van zaken daarin mee te nemen.

 

Voor ons was duurzaamheid een andere rode draad op deze avond. Zijn de nieuwe geluidswanden voor Sporthal de Vosse bijvoorbeeld duurzaam geproduceerd en te gebruiken?

In de begroting van Holland Rijnland komt duurzaamheid uitgebreid aan bod, met een wat ons, en zo gaf Wethouder Hoekstra aan ook wat het college betreft, een te lage en te trage ambitie. Hillegom zal in de regio een voortrekkersrol gaan vervullen.

Daarom willen wij in alle voorstellen, begrotingen en jaarrekeningen een paragraaf over de gevolgen voor de (fysieke) duurzaamheid, over de bijdrage aan de doelstelling om in 2030 een energie-neutrale en in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Burgemeester van Erk en Wethouder Van Rijn hebben toegezegd hier in binnen hun portefeuilles op toe te zien.

 

Wethouder van Rijn heeft ook toegezegd om, in het kader van de nieuwe OV-concessie, met de raad wensen en mogelijkheden van OV-verbindingen in, naar en van Hillegom te gaan bekijken.