Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 april 2018

Prioriteitenagenda en werkwijze overleg 16 april – hoofdlijnen – samenwerken – luisteren

Afgelopen maandag 16 april vond met een groot deel van alle raads- en burgerleden een bijeenkomst plaats om te overleggen over de prioriteitenagenda en de werkwijze van de raad in de nieuwe raadsperiode. Er werd, in afwachting van het nieuwe coalitieakkoord, niet gediscussieerd op de inhoud en met name gesproken over de werkwijze van de raad en de rol die wij willen innemen  deze raadsperiode.  De burgemeester had hier ook al aan gerefereerd tijdens zijn welkomsttoespraak bij de installatie van de nieuwe raad, ook met het oog op de steeds grotere inbreng van inwoners en andere betrokkenen.

De rol die de raad heeft bij ‘Kaderstelling’ willen wij meer op hoofdlijnen en samenwerken insteken. In plaats van SMART alles proberen dicht te timmeren zouden wij het proces willen vormgeven met uitgangspunten,  procesdoelen,  prestatie-indicatoren, rolopvatting en capaciteit. ‘Controleren’ kunnen we dan doen door toetsing van daarvan. De ‘Volksvertegenwoordiging’ kan dan meer ruimte krijgen door minder te vergaderen en meer ruimte te geven aan luisteren, bevragen en (be)schouwen, ook buiten de raadszaal. Wij pleiten voor een pro-actieve houding van het college en raad in burger- en overheidsparticipatie.

Onze insteek is om in zijn algemeenheid in een vroeg stadium van deze raadsperiode zo veel mogelijk concrete plannen in te plannen, met afspraken over de in te zetten ambtelijke capaciteit, de hoeveelheid geld en het routeboek hoe en in de lange termijn agenda aan te geven wanneer de uitvoering plaatsvind. Hoe beter de raad zich aan het begin van het proces met de kaders op hoofdlijnen kan bezighouden, des te soepeler moet de afstemming tussen raad en college gedurende de uitvoering kunnen verlopen. Wat ons betreft hebben de volgende zaken daarbij prioriteit:

 

Belangrijkste punt is voor ons duurzaamheid. Wij willen in 2030 een energieneutrale gemeente zijn en daarvoor moet alles uit de kast gehaald worden, het is de  grootste uitdaging van de komende raadsperiode. Het moet daarom het leidend principe gaan vormen bij álle beleidsvorming en álle voorstellen, overal zal aangegeven moeten worden of en hoe het voorstel bijdraagt aan het streven een duurzame energieneutrale gemeente te worden.

 

Punt twee is het domein  Zorg. Annechien Snuif heeft zich (o.a.) daar de afgelopen jaren hard voor gemaakt, maar er is nog veel te winnen. Wij willen het Lokaal Loket en het sociaal team verder versterken en meer op Hillegomse maat geschoeid zien. Boevendien wij willen nog meer inzetten op preventie en daar ook middelen voor vrijmaken.

 

Punt drie is het wonen in Hillegom. D66 wil graag een versnelde uitvoering van de Woonvisie om eerder aan de woonwensen van onze (nieuwe) inwoners tegemoet te kunnen komen. Daarvoor moet er onder meer werk worden gemaakt van het omzetten van leegstaande bedrijfspanden in woningen.

Daarnaast willen wij een effectieve leegstandsverordening voor heel Hillegom om pandeigenaren te bewegen alternatieven te bedenken om leegstaande (winkel)panden te vullen met bijvoorbeeld voor Hillegom aantrekkelijke bedrijvigheid.

 

Punt vier is werken. Wij zien Hillegom niet als een forenzendorp, er moet hier ook voldoende en volop gewerkt kunnen worden. Daartoe willen wij vaart zetten achter het omzetten van bedrijventerreinen Horst ten Daal en Hillegommerbeek in woon-werkgebieden. Verder moet het Fioretticollege gefaciliteerd worden om betere aansluiting van de opleidingen te organiseren op de arbeidsmarkt. Bovendien moet er beleid en werk gemaakt worden om (Hillegomse) bedrijven voor Hillegom te behouden, goed voor de bedrijvigheid, werkgelegenheid en sociale samenhang in ons dorp.

 

Als laatste punt van de top 5 zetten wij de kwaliteit van de buitenruimte. Om de door ons gewenste Heerlijckheid Hillegom te kunnen realiseren is het nodig om de investeringen in het centrum en langs doorgaande routes door te zetten en de komende periode ook aandacht aan de rest van Hillegom te schenken. Heel concreet denken wij dan ook aan de kwaliteit van de routes voor langzaam en traag verkeer.