Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 februari 2018

De zienswijze van Hillegom op het voorlopig voorkeursalternatief DPW

Gisteren was de ingelaste gemeenteraadsvergadering geheel gewijd aan de zienswijze van Hillegom op het Voorlopig Voorkeurs Alternatief (VKA) van de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland

Na de inbreng van een 12-tal insprekers besprak de raad van Hillegom tot middernacht de zienswijze zoals het beste college deze had voorbereid in reactie op het VKA.

D66 heeft daarbij een amendement ingediend om het belang van de natuurwaarden duidelijker neer te zetten in de zienswijze en het pleidooi voor een aquaduct scherper te verwoorden. Met steun en meerderheid van BBH, VVD en CDA is het amendement aangenomen en daar zijn wij blij mee.

Wij willen goed zorgen voor ons dorp en de ommelanden, wij willen goed kunnen wonen en wij willen dat we in ons dorp ook goed kunnen werken. Daarvoor moeten we vooruit kijken en vorm geven aan de veranderende toekomst en mobiliteit. In het voorstel van GS is het openbaar vervoer een ondergeschoven aandachtspunt, maar het is ons helder dat de verbetering van de ontsluiting van de streek in het algemeen en ons dorp in het bijzonder geen vorm kan krijgen zonder beleid op langzaam verkeer en een veel beter openbaar vervoersnetwerk. Er is noodzaak voor een verfijnder OV-netwerk in de streek om meer mensen, met name forenzen, uit de auto te krijgen. Maar dat brengt te weinig ruimte op ons huidige wegennetwerk om voldoende doorstroming te houden, om daarmee de werkgelegenheid in het dorp te behouden en de sociaal economische samenhang in Hillegom te versterken.

Een regionale oplossing vraagt om een hoge brug over de ringvaart. Wij vinden een dergelijke hoge brug niet passen in het landschap ten Noorden van Hillegom. Wij pleiten voor een aquaduct. Een aquaduct dat niet alleen landschappelijk beter inpasbaar is, het is onzes inziens ook de enige manier om aantasting van de natuur en cultuurhistorisch waarde van het gebied tussen Hillegom en Bennebroek dermate te beperken dat de aanleg van een regionale ontsluiting acceptabel is.

Met alle inspraak, zienswijzen en vele uren overleg die er ook door onze fractie de afgelopen jaren ingestoken is denken wij dat deze zienswijze een maximaal resultaat is. De lobby vanuit Hillegom in de streek van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat de verbinding, het doortrekken van de nieuwe weg tussen N208 en N206 nu uit de zienswijze van Holland Rijnland gehaald is en er een brede consensus bestaat dat de noodzaak voor die weg nergens aangetoond is. Met politiek veldwerk kunnen we in samenwerking dingen voor elkaar krijgen.

Dit is de integrale inbreng van fractievoorzitter Sander Boschma in de eerste termijn:

Meneer de Voorzitter, wat is het goed dat wij het hier niet allemaal met elkaar eens hoeven te zijn, de heer van Egmond zei het ook al. Dat wij in een land leven waar de democratie werkt op basis van overleg, luisteren, compromissen en meerderheidsafspraken met de bescherming van en ruimte voor minderheden en minderheidsstandpunten. Met overleg en door naar elkaar te luisteren en argumenten en overwegingen af te wegen kunnen we tot een consensus komen waar iedereen zich wel in kan vinden. Vaak gaat dat in grote harmonie zoals bij de Omgevingsvisie die volgende week in deze raad ter sprake komt en waar op een fijn abstractie niveau, na intensief overleg  met inwoners en politiek bestuurders, de toekomst van Hillegom geschetst wordt en waarbinnen wij ons zelfs bij de duurzaamheidsopgaven allemaal wel lijken te gaan vinden.


Maar het hoeft niet, we mogen het niet met elkaar eens zijn.


En soms winnen principes het van argumenten en soms prevaleert nabijheid en het eigen belang boven dat van het collectief belang. En dat mag en kan in een democratie zoals wij die hebben
Je mag volharden in je eigen gelijk zonder zicht op een oplossing, zonder iets voor elkaar te krijgen, dat mag. Maar de wereld, de tijdgeest en de toekomst veranderden en daar moeten we samen vorm aan geven. En dan nog heeft iedereen recht op zijn, of haar eigen gelijk ook als dat het samen vormgeven in de weg staat. Gelukkig wel. Je zal toch in een maatschappij leven waar een demagogische meer- of minderheid van zeurpieten of deugzuchtigen bepalen wat wij allemaal wel of niet mogen denken of doen. Of een dogmatische politieke dictatuur zonder ruimte voor een afwijkende mening of zelfs maar twijfel.  


En dit dossier van de duinpolderweg, of polderweg zoals de heer van Haasteren deze terecht noemde, dit is nu net zo’n geval waar heel veel twijfel bij en over bestaat. Een dossier waar veel meer kanten aan zitten dan de aanleg van die paar stukken weg. De verbetering van de ontsluiting van de streek in het algemeen en ons dorp in het bijzonder kan geen vorm krijgen zonder beleid op langzaam verkeer en een veel beter openbaar vervoersnetwerk. Daarom hebben wij ook de brief van de heer Evers uit Noordwijk op de agenda laten zetten, een brief met oplossingen voor een verfijnder OV netwerk in de streek met de insteek meer mensen, met name forenzen, uit de auto te krijgen. Maar die noodzaak en daarmee de mogelijke verlichting van ons wegennetwerk is niet voldoende voor de doorstroming, werkgelegenheid en sociaal economische samenhang in Hillegom. Er zal asfalt bij moeten, ook bij Hillegom, wat ons betreft zo min mogelijk, maar evengoed meer.

Meneer de voorzitter, vier jaar geleden, ik meen vlak voor dat ‘de Hillegomse variant’ op tafel kwam,  dachten wij als D66 een mooie oplossing gevonden te hebben met een ontsluiting tussen de N207 en  N206 voor de regionaal verkeer in combinatie met een oplossing voor lokale verkeer bij de Weerlaan.
De MER maakte echter duidelijk dat het doortrekken van de N207 desastreus zou zijn voor het cultuurhistorische bollenlandschap ten zuiden van Hillegom tussen de N208 en N206. De aangedragen argumenten lezende moeten wij wel meegaan in die afweging.
Dit betekent alleen wel wat voor de cultuurhistorische gronden ten noorden van Hillegom. En het heeft ook gevolgen voor ons idee met de Weerlaan, een idee wat wij met diverse organisaties deelden en wat ook vanavond weer ruimschoots voor het voetlicht gebracht is. Zonder regionale oplossing zien wij echter een onontkoombaar probleem met het doortrekken van de Weerlaan naar de Hillegommerdijk en de noordelijke ontsluiting Nieuw Vennep. Het is wel een lokale oplossing om de druk op de lage bruggen over de ringvaart te spreiden (en dan met name de Hillegommerbrug), maar dit werkt niet als of in combinatie met de beoogde regionale oplossing.

Een regionale oplossing vraagt om een hoge brug over de ringvaart, zo’n brug waar ik thuis vanaf de Singel tegen aan kijk, een brug die wat ons betreft overigens verdubbeld zou moeten worden. De Weerlaan is absoluut niet de geschikte locatie voor zo’n hoge brug vlak bij bestaande en geplande woningbouw. Ook niet wanneer er een aquaduct aangelegd gaat worden, waar sowieso hartstochtelijk voor pleiten.
Meneer de voorzitter, geachte aanwezigen, ook dan is al dat verkeer voor de leefbaarheid desastreus. De vermenging van lokaal en regionaal verkeer gaat ten koste van de bereik-  en leefbaarheid door files en sluiproutes, en dan zwijg ik nog over het extra  geluid en de fijnstof. Ik heb dit vanavond gehoord en ook tijdens de  inloopavond hebben wij diverse Hillegommers gesproken die zich hier grote zorgen over maken.

Om precies diezelfde redenen is het VKA Zuid voor ons geen optie. Want of er langs de Weerlanervaart of 100 meter verderop een brug hoog over de ringvaart gaat en of de doorgaande weg dwars door of net voor Horst en Daal loopt, het verlies aan leefbaarheid, bedrijvigheid en werkgelegenheid is ons te groot. Het doortrekken van de Weerlaan als regionale ontsluiting staat voor ons vrijwel gelijk aan de aanleg van het VKA Zuid. Bij ons duikt dan toch het doembeeld van de N44 door Wassenaar of de oude N201 door Aalsmeer (mijn collega zei het ook al). Wanneer er door het bedrijventerrein en vlak langs huizen een doorgaande weg wordt aangelegd, ook als tweebaans tracé, dan snijdt die weg ons dorp daar binnen de bebouwde kom in tweeën.

Ik noem met opzet een tweebaans tracé want een vierbaans tracé en het doortrekken naar de N206 krijgen bij ons geen handen op elkaar. Wij zien daar geen enkel noodzaak toe aangetoond en wij zijn blij dat de lobby van onze bestuurders en de diverse politiek vertegenwoordigers met inzet en argumenten dit ook in de regio duidelijk hebben weten te maken en dat daar ook geen ruimtelijke reservering voor nodig is. Het oorspronkelijke standpunt ging in eerste instantie onverbloemd uit van rechtstreeks doortrekken.


Maar wat dan wel.

De ligging van een nieuwe weg op de grens van Vosse- en Weerlaner en Oosteinderpolder is planologisch de beste locatie om regionaal verkeer af te wikkelen. Uiteraard levert ook deze locatie veel weerstand op. Vanmiddag zag ik nog prachtige foto’s voorbij komen van het gebied en terecht dat insprekers, omwonenden en de cultuurhistorische verenigingen van ons dorp zich grote zorgen maken over het behoud van het unieke karakter. Terecht dat zij zich inzetten voor behoud van dit gebied.
Zoals al even aangegeven pleiten wij voor een aquaduct onder de ringvaart door. Een tweebaans aquaduct om de N205 met de N208 te verbinden. Met een aquaduct en de daaraan gekoppelde verdiepte ligging aan Hillegomse zijde moet de nieuwe ontsluiting toch zo vorm te geven zijn dat de impact op de natuurwaarden en schoonheid van dit gebied onzes inziens voldoende beperkt en daarmee ook aanvaardbaar is.

In de voorliggende (aangepaste) zienswijze pleiten wij voor een aquaduct en dat zullen we uiteraard ook in het vervolgproces blijven doen. Want net als bij de Weerlaan is ook tussen de polders een hoge brug over de Ringvaart een veel  te grote aantasting van het landschap. En waarom zouden we een grote aantasting van de natuur en het cultuurhistorisch landschap ten zuiden van Hillegom niet en ten noorden van Hillegom wél acceptabel vinden?

Als Rijkswaterstaat een hoge brug wenst voor de doorvaart, dan is een aquaduct toch nog beter? Ook voor de doorstroming ten opzichte van een landschappelijk misschien wel inpasbare lage brug is een aquaduct veel beter. Laat onverlet dat wij ook bij de aanleg van een weg met aquaduct elders in de regio natuurcompensatie willen, bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer. Want linksom of rechtsom, er gaan natuurwaarden verloren, dat is wel helder.

Maar waar een weg op maaiveld en een lage brug landschappelijk wellicht wel in te passen zijn, denk aan de N443 bij Leiden, voor de natuur en de cultuurhistorie is elke weg en elke brug een aanslag, daar kan een aquaduct met de aansluitende verdiepte ligging een beperkte impact organiseren.

En ja dat kost meer

En mocht dat een struikelblok zijn bij de aanleg, dan hebben wij daar extra geld voor over. Maar al met al is het Midden tracé mét aquaduct goedkoper dan het Voorkeursalternatief Zuid over Horst en Daal. 

Wij pleiten voor de beste oplossing voor de regio, voor heel Hillegom én voor de natuur.

 

De geamendeerde zienswijze is met grote meerderheid van 13/4 aangenomen (voor de oplettende lezer er waren twee raadsleden niet, mevrouw Van Dijk (PvdA) en de heer Vrijburg (CDA) waren verhinderd). De zienswijze sluit aan op die van Holland Rijnland. Nu kijken, nee,  nu met politiek veldwerk organiseren dat dit voldoende is om het onheil van het VKA Zuid af te wenden en voor het tracé Midden een aquaduct met beperkte schade aan de Oosteinderpolder. Bijvoorbeeld ‘onder’ de oosteindervaart langs, maar daar moeten de ingenieurs zich over buigen.