Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 januari 2018

D66 Hillegom en de varianten van de DPW

Al jaren sleept het dossier Duinpolderweg / Noordelijke ontsluiting Greenpoort zich voort. De opdracht in dit dossier was een tracé te vinden, waardoor de geanalyseerde knelpunten worden opgelost. Deze knelpunten zijn:

1. Terugdringen van de omgevingshinder door noord-zuidverkeer in Zuid-Kennemerland;
2. Slechten van de Ringvaart als barrière tussen Bollenstreek en Haarlemmermeer;
3. De bereikbaarheid van de Greenport en de leefbaarheid van woonkernen garanderen;
4. Voldoende capaciteit van de hoofdwegen in de Haarlemmermeer garanderen;
5. Herstructureren van de verouderde autoverdeelstructuur vanaf de A44;
6. Ontsluiten van de bouwontwikkelingen Westflank Haarlemmermeer;
7. Opwaarderen aanbod OV op groeimarkten.

Er is een groot aantal wegvarianten onderzocht. Bij de beoordeling van deze varianten is vooral gekeken naar verkeerskundige effecten, gehouden tegen de (7) opgaven. Primair gaat het namelijk om het oplossend vermogen in die zin. Dit is gedaan met een verkeersmodel. Voor de effecten van de verschillende varianten op lucht, geluid, leefbaarheid, natuur- en cultuurwaarden is een Milieu Effecten Rapportage (MER) gemaakt.
Gedeputeerde staten van Noord en Zuid Holland hebben in november 2016 uit de vele onderzochte varianten en naar aanleiding van de MER gekozen voor een voorlopig voorkeurstracé. D66 is blij dat er nu in ieder geval een concreet voorstel ligt met dit tracé, hoewel is komen vast te staan dat geen enkel tracé alle knelpunten oplost, dus ook deze variant niet.
Met dit tracé wordt voor de Bennebroekerweg in Haarlemmermeer en bij Zwaanshoek en Lisse, vanuit Hillegom bekeken, prima oplossingen gevonden. Dat geldt echter niet voor het tracé binnen Hillegom. Dit wijzen wij ten zeerste af.

Wij maken over het proces om te komen tot deze variant de nodige kritische kanttekeningen. Nut en noodzaak van een extra ontsluiting is ons inziens voldoende aangetoond, maar de tracé-keuze en de inpassing ervan wel is onvoldoende doordacht en onderbouwd. D66 Hillegom meende aanvankelijk dat het doortrekken van de N207 de knelpunten in de Duin- en Bollenstreek zou oplossen, maar in de MER kwam deze optie niet goed uit de bus. Ook het doortrekken van de Weerlaan leek aanvankelijk voldoende oplossend vermogen te hebben. Deze optie is als NOG beter 2.0 / Weerlaanvariant wel meegewogen als regionale oplossing, maar blijkt te belastend te zijn voor de directe omgeving door de aanzienlijke verkeerstoename.
Uit de onderzoeken blijkt dat een extra verbinding tussen N208 en N205 in het noorden van Hillegom voldoende oplossend vermogen zal hebben voor de regio. Wel vragen wij ons af of een tracé ten noorden van Hillegom óók de lokale problemen in Hillegom in voldoende mate oplost. Op korte termijn zullen de bereikbaarheidsproblemen niet worden opgelost (zoals bijvoorbeeld de verkeersoverlast op de Meerlaan/brug bij Beinsdorp en de Haarlemmerstraat) en wij willen dan ook graag onderzoeken wat op korte termijn lokaal wél een oplossing zou kunnen bieden.

De regio is de laatste jaren onderhevig aan aanzienlijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de voorgenomen uitbreiding van Beinsdorp, Zwaanshoek en Lisserbroek ten opzichte van de geschrapte grootschalige Westflank Haarlemmermeer. Wij betreuren dat daarom dat er geen actualisatie is gekomen van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer / Duin en Bollenstreek. Een gebiedsuitwerking die lokale knelpunten in kaart brengt en waarbij niet alleen gekeken wordt naar de infrastructuur, maar juist ook naar het totale plaatje van wonen, werken, verblijven en verplaatsen. Wij zijn er van overtuigd dat asfalt alleen sowieso geen soelaas zal bieden voor toekomstige verkeersstromen. Wij vinden het een gemiste kans dat er in het onderzoeken van de Duinpolderweg onvoldoende gekeken is naar andere vormen van mobiliteit, zoals openbaar vervoer en fiets. Nut en noodzaak van het doortrekken van de weg tussen Hillegom en De Zilk valt wat ons betreft ook nog te bezien en vereist nader onderzoek. Een vierbaansweg in het noorden van Hillegom wijzen wij sowieso met klem af, met of zonder doortrekken naar de N206.

De N207 in het zuiden van Hillegom zien wij overigens wél graag als vierbaans weg doorgetrokken worden naar de N208 waarbij bij de aansluiting met de N208 een turborotonde zou moeten komen voor de doorstroming. Wij willen deze optie nader uitgewerkt zien.

Het voorkeurstracé van de project- en stuurgroep, de Midden-variant door de Oosteinderpolder, lijkt ons voor de regionale ontsluiting de enige reële optie waarmee in elk geval een deel van de knelpunten worden opgelost. D66 kan met dit tracé uit de voeten, maar wij realiseren ons terdege dat ook aan dit tracé vele mitsen en maren zitten. Ook dit tracé heeft negatieve gevolgen voor inwoners, natuur en landschap. Wij staan op het standpunt dat de impact van de weg op natuur en landschap zo klein mogelijk gehouden moet worden. Wij zien niets in een verhoogde ligging in de polder om hoog over de ringvaart te gaan. De Gemeente Hillegom heeft altijd op het standpunt gestaan dat een nieuwe weg in het noorden van Hillegom verdiept en bij voorkeur ondertunneld zou moeten zijn in combinatie met een aquaduct. D66 staan hier nog steeds achter. Maar ook dan zal er schade ontstaan aan de natuurwaarde, bijvoorbeeld voor de weidevogels. Dit moet wat ons betreft in de regio gecompenseerd gaan worden, zoals dat bijvoorbeeld ook gedaan is bij de aanleg van de HSL.

– Goed dat er nu vaart in het dossier komt, dat schept voor iedereen duidelijkheid.
– Kritisch op het proces
– Kritisch op het oplossend vermogen voor lokale problemen
– Maak werk van de actualisering gebiedsuitwerking Haarlemmermeer / Duin en Bollenstreek
– Verbreed het laatste stukje smalle N207
– Leg de Middenvariant aan met zo min mogelijk impact op de omgeving
– Compenseer schade aan de natuur in de regio