Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 december 2017

De NOG en het advies

De Noordelijke Ontsluiting Greenpoort
Vlak voor kerst publiceerden de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland het voorlopige voorkeurstracé voor de Noordelijke Ontsluiting Greenpoort (NOG)/ de Duinpolderweg. Wij zijn verbaasd over de ogenschijnlijke lichtzinnigheid waarmee het besluit voor dit voorkeurstracé tot stand gekomen is. Zo gaat Hillegom voor jaren ‘op slot’.

De door Gedeputeerde Staten (GS) voorgedragen voorkeursvariant voor de Noordelijke Ontsluiting Greenpoort is desastreus voor Hillegom en in het bijzonder Hillegom Noord. Hillegom wil met de Omgevingsvisie vorm geven aan logische en geleidelijke overgangen tussen bebouwing en open gebied en mens en natuur. Het door GS gekozen tracé door de Vosse- en Weerlanerpolder zou winst voor de natuur betekenen. D66 Hillegom vindt dat dit voorgestelde alternatief ten opzichte van het alternatief bij de Oostereinderlaan (voorgesteld door het ambtelijke projectteam) niet opweegt tegen de gevolgen voor de Hillegommers. Het Zuidtracé knipt het dorp rigoureus in tweeën. De gepresenteerde uitwerking geeft ook geen zicht op een aanvaardbare oplossing om Hillegom Noord op de rest van Hillegom aangesloten te houden.

D66 Hillegom is niet mordicus tegen een NOG langs Hillegom. Nut en noodzaak van extra asfalt is (helaas) wel aangetoond: met het Nulalternatief van niets doen rijden er straks in Hillegom per dag over de Meerlaan bijna 9.000 voertuigen en over de Wilhelminalaan 4.000. In Lisse rijden er dan dagelijks ruim 10.000 auto’s door de Kanaalstraat en in Vogelenzang meer dan 10.000 over de Vogelenzangseweg en over de Meerweg  in Bennebroek bijna 7.500. Maximaal 6.000 auto’s per etmaal worden als aanvaardbaar gezien voor erfwegen. Over de N208 zullen er door Hillegom 21.000 en door Bennebroek 10.000 voertuigen rijden.

D66 Hillegom ziet de noodzaak van een oplossing van problemen in de regio en andere dorpen. Maar het voorgestelde voorkeurstracé loopt botweg over een tiental bedrijven op Horst en Daal en mogelijk ook over woningen in Patrimonium. Vervolgens rakelings langs de splinternieuwe manege om vervolgens dwars door de tuinen aan de Weerlaan hoog de Ringvaart over te steken. Dit is voor Hillegom veruit de meest ingrijpende variant, die wij afwijzen.

Dit tracé is desastreus voor de geraakte bedrijven en gedupeerde inwoners. Ook komen de broodnodige woningbouwontwikkeling in de Vossepolder en op het Sizo-terrein hiermee abrupt tot stilstand. Daar bovenop noopt het voorgestelde tracé de gemeente ook nog tot de herhuisvesting van een deel van Patrimonium en het uitplaatsen van getroffen bedrijven naar een bedrijventerrein, wat in Hillegom vooralsnog niet voor handen is. De voorkeurslocatie voor nieuwe bedrijventrein en woningbouw na 2030 en dus de meest aangewezen locatie bij uit/ en verplaatsen, ligt immers in het verlengde van het Zuidelijke tracé en de beoogde doortrekking naar de N206.

D66 begrijpt wel dat na het zuiden en midden van de Bollenstreek ook het noorden offers zal moeten brengen voor een betere ontsluiting van de regio. D66 is voorstander voor het zo veel als mogelijk herontwikkelen van de bestaande infrastructuur, maar als onze eerste voorkeur niet een voldoende oplossend vermogen blijkt te hebben, dan hebben wij de voorkeur voor een meanderende tweebaansweg langs Hillegom zoals de N445 loopt vanaf Leiderdorp naar Roelofarendsveen. Een ontsluiting als de N201 om Aalsmeer of de N206 dwars door Noordwijkerhout is voor ons en doemscenario.

Geen Stroomweg
Wij zijn verheugd dat de zgn Stroomwegvariant over Hillegom geen werkelijkheid wordt, maar deze sloopvariant dwars door ons dorp geeft ons weinig hoop op een goede oplossing. Het voorkeursalternatief spreekt over een nieuwe verbinding van 2×1 rijstroken tussen de N205 en de N208, met gelijkvloerse aansluitingen op de N205 en de N208, maar ook over een ruimtelijke reservering voor 2 x 2 rijstroken na realisatie van de verbinding tussen de N208 en de N206. Bij ons dringt zich dan toch de het beeld op van de N44 door Wassenaar, een grauwe harde grens door het dorp.

D66 is een optimistische partij die bij voorkeur denkt in kansen en mogelijkheden, maar hier zien wij toch vooral problemen en bedreigingen. De aanleg van een nieuwe weg is altijd ingrijpend voor mens en milieu, wat D66 betreft is deze variant té ingrijpend voor de inwoners van Hillegom. Onze voorkeur binnen de haalbare varianten is het Middentracé ten hoogte van de Oosteinderlaan. Deze variant is ook ingrijpend voor veel mensen, bedrijven en natuur, maar kent daarbij wat ons betreft een betere balans. Op die locatie is bovendien meer ruimte voor een soepelere, betere inpassing zonder de ontwikkelingen in Hillegom voor jaren te frustreren.

 

De adviesgroep
De adviesgroep, op wiens advies de GS-en zich hebben gebaseerd, schrijft dat ze met belangstelling kennis genomen heeft van het advies van de projectgroep, maar ze denken het in meerderheid beter te weten dan de projectgroep.

Twee voor het Middentracé
Van de tien leden uit de adviesgroep kiezen er twee (LTO en stichting spoorvariant NEE!) voor het ambtelijk voorkeursalternatief (VKA) zoals het projectteam van de provincies dit heeft opgesteld. De weg komt in deze variant naar hun idee niet teveel in de buurt van Zwaanshoek te liggen, een argument van de overige acht leden om tegen deze variant te zijn. De twee leden vrezen bij de Zuidtracé  juist voor de overlast voor de bewoners van de Weerlaan. Zelfs zonder doortrekking naar de N206 zullen daar al 17.000 vervoerbewegingen per etmaal plaatsvinden. LTO en Spoorvariant NEE denken bovendien dat de aanleg de ruimtelijke kwaliteit van de Oosteinderpolder ten goede kan komen. Ook zien zij weinig heil in de zuidelijke variant, omdat dit naar hun idee tot een zeer ingewikkelde en langdurige onteigeningsprocedures zullen leiden. In het alternatief dat door de projectgroep is voorgesteld wordt bovendien goed met de kostbare bollengrond omgegaan, ook bij een eventuele latere doortrekking naar de N206.

Twee voor het Weerlaantracé
Twee andere leden uit de adviesgroep kiezen voor het Weerlaantracé (Dorpsraad Bennebroek, Platform NOG). Zij stellen dat uit de MER blijkt dat deze verbinding heel goed mogelijk is. Langs het grootste deel van de weg staan bedrijven en door toepassing van schermen en stil asfalt kan de overlast voor omwonenden wordt gecompenseerd. Als gebruik wordt gemaakt van dit tracé kan de Vosse- en Weerlanerpolder worden gespaard. Er hoeft minder nieuwe infrastructuur te worden aangelegd daardoor zijn de kosten lager en kan de verbinding sneller worden gerealiseerd.

Zes voor het Zuidtracé
Van de tien leden uit de adviesgroep kiest een meerderheid van zes leden voor het alternatief Zuid wat loopt door de Vosse- en Weerlanerpolder en daarna over bedrijventerrein Horst en Daal tot aan de N208, (Bedrijfsleven Bollenstreek; Dorpsraad Zwaanshoek, waarvan de vertegenwoordiger tevens directeur van MeerBusiness Duin en Bollenstreek is; Dorpsraad Beinsdorp; Evofenedex, vertegenwoordigd door een beleids- en regioadviseur bij Evofenedex, een vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang; Transport en Logistiek Nederland, vertegenwoordigd door een eigen adviseur; VNO-NCW, vertegenwoordigd door een regiomanager van VNO-NCW Rijnland).

Het advies
De keuze om af te wijken van het advies van de projectgroep wordt gemaakt omdat de meerderheid binnen de adviesgroep aan het ambtelijk VKA een aantal nadelen zien. De meerderheid in de adviesgroep trekt de conclusies in de MER dat de overlast voor de kernen Zwaanshoek en Beinsdorp zal verminderen namelijk in twijfel. Er ontstaat volgens deze leden een kennelijk in de MER niet goed geduide herverdeling van verkeer, die enerzijds leidt tot extra overlast en anderzijds bestaande problemen onvoldoende aanpakt. De afname van het doorgaande verkeer door Beinsdorp zou onvoldoende zijn, omdat het een aantrekkelijke route zou blijven voor veel automobilisten. Vergeten wordt dat daar nu geëxperimenteerd wordt met de afstelling van stoplichten om de route door Beinsdorp te ontmoedigen, bij het Weerlaantracé gaat het om nog geen 3.000 auto’s voertuigen die dan dagelijks over de brug rijden. Dit zou dus pleiten voor het Weerlaantracé, maar die keuze wordt niet gemaakt.

Vanwege de ligging van de Middentracé binnen bereik van Bennebroek kiezen zes van de tien leden voor het Zuidtracé. Het verkeer op de N208 door Bennebroek neemt toe bij een k3uze voor het Middentracé, maar over de verwachte daling van het verkeer over de Meerweg wordt niet gerept door de adviesgroep. Bij het Weerlaantracé wordt komt de verkeersdrukte op de N208 door Bennebroek beter uit de cijfers. Dit zou dus ook pleiten voor het Weerlaantracé, maar die keuze wordt niet gemaakt. Waarop baseert de adviesgroep de keuze dan eigenlijk wel?

Het argument dat Zwaanshoek straks aan alle kanten wordt omringd door infrastructuur kan toch nauwelijks serieus genomen worden. Voor Zwaanshoek maken 500 meter niet het verschil, voor Hillegom wel. 500 meter in Hillegom betekent het verschil tussen langs bestaande bebouwing, of er dwars overheen. Maar volgens deze zes leden van de adviesgroep is ruimer om Zwaanshoek dus voldoende om dan maar de sloopkogel door Hillegom Noord te jagen.

Het enige mogelijk zinnige argument voor deze variant is het sparen van het landschap tussen de Oosteinder- en de Vosse- en Weerlanerpolder. Maar ook deze sloopvariant tast de natuur aan. De verstoring voor de weidevogels is nauwelijks minder.

 

Voorkeur GS-en
Op deze flinterdunne argumentatie en een slecht onderbouwd advies baseren de GS-en van Noord- én Zuid-Holland het voorlopige voorkeurstracé. De stuurgroep had geen unaniem advies, en ook de adviesgroep had ook geen eensluidend advies. De door de GS-en gegeven argumenten zijn het behoud van natuurwaarde en het serieus nemen van de adviesgroep, waarom door ons zelf gevraagd was tenslotte. De wens voor een adviesgroep is helaas niet bepalend voor de kwaliteit van het advies, en de onderbouwing is overduidelijk ver beneden de maat.

Het is een lastige kwestie die zorgvuldig gewikt en gewogen dient te worden, hoe ingewikkeld ook. Het advies van de adviesgroep lijkt ons zwaar onvoldoende van kwaliteit om af te wijken van het advies van de projectgroep en daarmee tot het besluit te komen voor een dergelijk desastreus tracé. Daar verandert de doorberekening van dit samengestelde sloopalternatief niks aan.

 

Dus…
Laten we ons uitspreken tegen de Sloopvariant en ons samen sterk maken voor het betere alternatief, de Middenvariant, het tracé zoals dat door de projectgroep is voorgesteld en ook door Holland Rijnland bepleit wordt om Hillegom in beweging te houden.