Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juni 2013

Gedreven en inspirerende debatavond duurzaamheid van D66 Bollenstreek

Vrijdag 31 mei waren D66-ers en enkele andere belangstellenden uit de Bollenstreek bijeen om met elkaar te spreken over duurzaamheid op lokaal, provinciaal en Europees niveau. Gerben-Jan Gerbrandy (D66 Europarlementariër) maakte duidelijk dat bewustwording en urgentiebesef aangaande de aanpak van duurzaamheid in brede zin op alle niveaus de hoogste prioriteit behoeft. Paul Breitbarth (D66 Statenlid Provincie Zuid Holland) gaf aan dat op provinciaal niveau het nodige is bereikt, maar dat er nog veel te doen is. John Stuurman (D66 wethouder Teylingen) en Anton Sinke (projectleider) lieten aan de hand van project Kagertuinen zien hoe een duurzaamheidsprojekt door “mensen onderling” in een wijk succesvol vorm gegeven kan worden.
De voordrachten gaven voldoende stof tot levendige discussies die vervolgens in kleine groepen werden gevoerd.

Duurzaamheid is een containerbegrip : het behelst veel verschillende onderdelen van beleid, waarbij de kernvraag is hoe problemen toekomstgericht en toekomstbestendig kunnen worden opgelost. De aanpak binnen een gemeente vereist een brede ondersteuning waar vooral burgers zelf, maar ook woningbouwcorporaties de belangrijkste rollen spelen. Gemeenten moeten daarin faciliteren. Het project “Samen Groen” in Teylingen is daarvan een succesvol voorbeeld, dat ook door andere gemeenten nagevolgd kan worden.

“Er is geen energieprobleem" stelt Anton Sinke. “Er zijn ruim voldoende mogelijkheden voor energiewinning. Er is wel een grondstoffen probleem”.
Ook zullen we onze omgeving creatief moeten verduurzamen. Dat vraagt gedragsverandering, gericht op betaalbaarheid. De advisering aan mensen kan daarover beter niet vanuit bedrijven komen die daar financieel belang bij hebben. Een onafhankelijk advies zonder belang bij de uitvoering kan door de gemeente worden gefaciliteerd.

D66 Zuid-Holland heeft duurzaamheid als centraal thema een hoge prioriteit gegeven. De fractie werkt aan een actieplan, om duurzaamheid met concrete voorstellen handen en voeten te geven: van meer aandacht voor alternatieve energiebronnen tot de verplaatsing van mobiliteit van de auto naar het openbaar vervoer en de fiets. Ook wil de fractie meer provinciale aandacht voor klimaatbestendige wijken.

Grote zorgen zijn er wat D66 Zuid-Holland betreft nog over de luchtkwaliteit in onze provincie. Er zit te veel fijn- en stikstof in de lucht dan volgens de regels zou moeten. Dat is slecht voor de gezondheid van onze inwoners. Het provinciebestuur toont volgens de fractie echter onvoldoende ambitie om de luchtkwaliteit te verbeteren en dringt aan op beter beleid op dit punt. Er wordt een duurzaamheidsplan geschreven waarin alle vlakken van duurzaamheid worden uitgewerkt, zoals plaatsen van wondmolens en zonnepanelen, meer openbaar vervoer, meer fietspaden, klimaat neutrale glastuinbouw en duurzame wijken.
D66 dringt er bij Gedeputeerde Staten op aan daaraan meer aandacht te geven.

We kunnen de aanpak van duurzaamheid niet lokaal, of regionaal houden. De globalisering van bedrijven maakt dat er steeds meer wereldwijd wordt gedacht. De nationale politiek komt daarin tussen twee vuren : globaal wordt er met diverse richtlijnen aan ze getrokken, maar lokaal willen gemeenten ook zelf besluiten nemen.
Mensen ervaren de globalisering als een bedreiging voor de zeggenschap over de eigen omgeving. Reden te meer om op dit gebied de initiatieven van bedrijven en mensen in de wijk te ondersteunen en te stimuleren.

Het urgentiebesef is het grootste probleem. De sterke groei van de wereldbevolking gecombineerd met de enorme toename van de groep middeninkomens noopt ons om op korte termijn daadkrachtig aan de slag te gaan. Onze planeet kan de groeiende consumptie- en voedselbehoefte niet aan.

China zet alles in richt haar volledige buitenlandbeleid in op manieren om wereldwijd greep op grondstoffen te krijgen en koopt in de gehele wereld op. Europa doet daar niets aan! De politiek blijft er evenzeer bij achter en de politiek steekt zijn kop in het zand. Dat is beangstigend.

We moeten lef tonen en een visie op lange termijn bepalen, maar met het korte termijn werken van de democratie schieten we daarin schromelijk te kort. Dit kan leiden tot een economische revolutie, aldus Gerben-Jan Gerbrandy. Alleen als we voldoende creatief verduurzamen zullen we concurrerend kunnen blijven.

Met name op gemeentelijk niveau kunnen we bijdragen aan een groeiend urgentiebesef door veel voorlichting te organiseren en initiatieven te ondersteunen.